تبلیغات

تبلیغات

52

5295

کتگوری: --------| وسیله برقیشهر و محله: -----| تهرانساعت و روز: -----|

280

تعداد بازدید

3

تعداد پیشنهاد

توضیحات:
درخواست برای : خرید
بودجه ی مالی : 1500000
آدرس حدودی : 

            
نام وسیله ی مورد نظر iPhone 6
          
توضیحات بیشتر
کارکرده و سالم باشد
از یک ملیون و نیم تا ۲تومن