تبلیغات

تبلیغات

Va

Vahid_jebeli

کتگوری: --------| وسیله برقیشهر و محله: -----| تهرانساعت و روز: -----|

279

تعداد بازدید

1

تعداد پیشنهاد

توضیحات:
درخواست برای : خرید
بودجه ی مالی : 2000000
آدرس حدودی : 

            
نام وسیله ی مورد نظر Sumsong j5
          
توضیحات بیشتر
گوشی نو باشد